Døgnservice 7070 2454

Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser

Version 1.1 – 01.01.2018

 

1. Generelt

1.1 Disse salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser er gældende for alle såvel nuværende som fremtidige leve-rancer og ydelser leveret af ZIPP SYSTEMS, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skrift-lig aftale.

2. Accept af ordre

2.1 Ordrebekræftelse eller kundens skriftlige eller mundtlige accept af et tilbud fremsendt fra ZIPP SYSTEMS, er at be-tragte som indgåelse af aftalen. Hvis kunden er uenig i ordrebekræftelsen, skal der gøres indsigelse overfor ZIPP SYSTEMS indenfor 48 timer fra modtagelse af ordrebekræftelsen.

3. Etablering af sikringsanlæg

3.1 Etablering af sikringsanlæg betales ved anlæggets etablering, hvilket vil sige når anlægget er installeret i over-ensstemmelse med de regler og kutymer, der er gældende for installering af sikringsanlæg.
3.2 Ved større installationsarbejder, er ZIPP SYSTEMS berettiget til at foretage a conto fakturering svarende til det ud-førte arbejde.

4. Betaling

4.1 Medmindre andet er aftalt er betalingsbetingelserne 10 dage netto.
4.2 Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, medmindre andet er
anført i tilbuddet/ordrebekræftelsen eller skriftligt er aftalt.
4.3 Alle priser er betinget af, at ZIPP SYSTEMS kan udføre arbejdet uhindret indenfor ZIPP SYSTEMS normale arbejdstid, medmindre andet er aftalt skriftligt.
4.4 De aftalte service- og timepriser samt andre satser reguleres hvert år den 01.01 på grundlag af ZIPP SYSTEMS fak-tiske afholdte omkostninger, dog minimum svarende til stigningen i nettoprisindekset for el-arbejder.
4.5 Ved udeblivelse eller forsinkelse af betaling er ZIPP SYSTEMS berettiget til at beregne rente i henhold til renteloven samt opkræve eventuelle gebyrer i forbindelse med inkassationen af det skyldige beløb.

5. Ejendomsret

5.1 ZIPP SYSTEMS bevarer den fulde ejendomsret til udlejede alarmanlæg og sikringssystemer. Kunden har pligt til at holde anlægget forsvarligt ved lige og nøje følge den/de brugsanvisninger og anvisninger, som ZIPP SYSTEMS udste-der for brugen af anlægget.
5.2 ZIPP SYSTEMS bevarer den fulde ejendomsret til købte alarmanlæg og sikringssystemer, indtil at kunden har betalt den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og gebyrer.
5.3 Alarmskilte og nøglebokscylindre tilhører i alle tilfælde ZIPP SYSTEMS og må ikke flyttes eller demonteres uden af-tale med ZIPP SYSTEMS.

6. Levering

6.1 Leveringstiden regnes fra den dato, hvor ordrebekræftelsen er udarbejdet. En aftalt leveringstid vil være beskre-vet i ordrebekræftelsen, ellers er der ikke indgået aftale om fast leveringstid. Har kunden fremsat ønske om ændrin-ger, beregnes leveringstiden først fra tidspunktet for accepteret ordre eller efter udløbet af 48 timers indsigelsesperi-oden jf. pkt. 2.

7. Overdragelse af abonnement

7.1 Kunden kan kun overdrage sit abonnement, herunder de lejede alarmanlæg og sikringssystemer, såfremt dette skriftligt godkendes af ZIPP SYSTEMS.
7.2 Ved overdragelse frigøres den hidtidige kunde først for sine forpligtelser, når abonnementsaftalen med den nye kunde træder i kraft.

8. Garanti og reklamationsret

8.1 Købelovens regler om garanti og reklamationsret er gældende for handelsforholdet mellem ZIPP SYSTEMS og kunden.
8.2 Der kan være produkter, hvor producenten yder en længere garantiperiode end det, kunden har i henhold til købeloven. I de tilfælde gives der på produktet samme garantiperiode som producentens garanti, mens garantien og reklamationsretten vedrørende installationen følger købelovens regler.
Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser for ZIPP systems ApS Version 1.1 – 01.01.2018
8.3 I garantiperioden påtager ZIPP SYSTEMS sig at udbedre fejl i det leverede produkt – dog ikke forbrugt tid i forbin-delse med installation og lignende – medmindre der er tale om overlast, slidtage, fejlbetjening, eller anden skade, som ikke kan lastes ZIPP SYSTEMS.
8.4 Eventuelle garantireparationer udføres indenfor ZIPP SYSTEMS normale arbejdstid.

9. Ansvar

9.1 ZIPP SYSTEMS er kun ansvarlig for de skader, der direkte kan henføres til ZIPP SYSTEMS ydelser i henhold til den ind-gåede aftale. ZIPP SYSTEMS er således ikke ansvarlig for ethvert indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tabt fortjeneste mv.
9.2 ZIPP SYSTEMS ansvar er beløbsmæssigt begrænset således, at kundens erstatning på årlig basis i intet tilfælde kan overstige 1 års abonnementsvederlag, eller varens værdi, dog max kr. 1.000.000.
9.3 Enhver skade som kunden ønsker at gøre ZIPP SYSTEMS ansvarlig for, skal skriftligt anmeldes til ZIPP SYSTEMS uden ugrundet ophold.
9.4 Det er kundens ansvar at meddele ZIPP SYSTEMS ændringer i det af forsikringsselskabet udstedte sikringsniveau, samt at informere ZIPP SYSTEMS, hvis der sker ændringer af kundens bygninger i form af ombygninger eller lignende. Såfremt kunden ikke informerer ZIPP SYSTEMS herom kan ZIPP SYSTEMS ikke pålægges noget ansvar.

10. Produktansvar

10.1 ZIPP SYSTEMS er alene ansvarlig for skade fra produktet, i det omfang det følger af Produktansvarsloven. ZIPP SYSTEMS fraskriver sig ansvar for skader og tab på ethvert andet grundlag. ZIPP SYSTEMS er således ikke ansvarlig for ethvert indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste mv.
10.2 Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på ZIPP SYSTEMS produktansvarsforsikring.
10.3 Enhver skade fra produktet skal omgående meldes skriftligt til ZIPP SYSTEMS.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 ZIPP SYSTEMS bevarer eneretten til alle ophavsrettigheder, designrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder (registrerede som ikke-registrerede), som anvendes, oprettes eller er indeholdt i, eller som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med levering af ZIPP SYSTEMS ydelser.

12. Force majeure

12.1 ZIPP SYSTEMS kan ikke holdes ansvarlig for skader og tab som følge af force majeure, herunder – men ikke be-grænset til – strejke (lovlige, såvel som ulovlige strejker og arbejdsnedlæggelser), lockout, brand, naturkatastrofer, oversvømmelser, strømsvigt, omfattende driftsforstyrrelser, hackerangreb, net nedbrud, krigstilstand, ind- og udfør-selsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører.
12.2 ZIPP SYSTEMS dækker ikke skader og tab, som skyldes fejl i de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførsel, teleforbindelse eller forsinkelser og ændringer fra teleselskab og lignende.
12.3 ZIPP SYSTEMS påtager sig intet ansvar som følge af, at unormalt vejrlig forøger reaktions- og udkaldstiden i hen-hold til kundens forholdsordre.

13. Opsigelse

13.1 Abonnementet kan fra begge parters side skriftligt opsiges med 3 måneders varsel til udløb ved en måneds udgang, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.
13.2 Abonnementet kan tidligst opsiges efter 24 måneder fra acceptdatoen, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.
13.3 I tilfælde af, at kunden misligholder abonnementsaftalen ved manglende vedligeholdelse af anlæg eller ved manglende betaling, er ZIPP SYSTEMS berettiget til straks at tilbagetage anlægget og gøre rest kravet op overfor kunden svarende til den resterende del af opsigelighedsperioden med tillæg af enhver yderligere udgift forbundet med tilfangetagelsen.
13.4 Alle omkostninger ved evt. reparationer af vægge m.v. i forbindelse med nedtagning, påhviler kunden.
13.5 Købte anlæg nedtages ikke, dog nedtages nøglebokscylindre og skilte. Omkostningerne forbundet hermed
faktureres direkte til kunden. Evt. udtagning af nøgle fra nøgleboksen faktureres ligeledes til kunden.
13.6 Ved opsigelse af leasingaftaler er det leasingselskabets opsigelsesregler, der er gældende.

14. Lovvalg og værneting

14.1 Alle aftaler med ZIPP SYSTEMS skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.
14.2 I tilfælde af en tvist mellem parterne er værneting for anlæggelse af retssager herom Retten i Kolding.